ПОЛОЖЕННЯ про Управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГУНП в Київській області

від 31.12.2015 № 90

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області

 

І. Загальні положення

1. Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Київській області (далі – Управління) є структурним підрозділом Головного управління Національної поліції в Київській області (далі – ГУНП в Київській області), який у межах компетенції реалізує державну політику у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху, організації роботи дозвільної системи, превентивної та профілактичної діяльності, запобігання та припинення насильства в сім’ї, організовує діяльність спеціальних підрозділів поліції та відділу по забезпеченню прав людини.

 

2. Скорочена назва Управління – УПД ГУНП в Київській області.

3. Структура та штатна чисельність Управління затверджується в установленому законодавством України порядку.

4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

5. Діяльність Управління ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, а також безперервності.

ІІ. Основні завдання Управління

1. Формування та реалізація в межах компетенції державної політики у сферах підтримання публічної безпеки і порядку, забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави, протидії злочинності, організації роботи дозвільної системи, превентивної та профілактичної діяльності, запобігання та припинення насильства в сім’ї, організація діяльності полку поліції особливого призначення та полку патрульної поліції особливого призначення «Миротворець», відділу по забезпеченню прав людини.

2. Подання на розгляд керівництва ГУНП в Київській області пропозицій щодо забезпечення у межах компетенції формування та реалізації державної політики у зазначених сферах.

ІІІ. Функції Управління

1. Приймає участь в узагальненні практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та в установленому порядку подає їх керівництву ГУНП в Київській області.

2. Організовує в межах компетенції проведення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень.

3. Виявляє причини та умови, що призводять до вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень уживає у межах компетенції заходів з їх усунення.

4. Уживає заходів з організації забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських і річкових портах, інших публічних місцях, зокрема, під час проведення масових (мирних зібрань, культурно-видовищних і публічних релігійних заходів, виборів і референдумів) та спортивних (футбольних матчів та інших масштабних спортивних змагань) заходів, організації формування відповідних обліків, запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) порядку, масових заворушень.

5. У межах компетенції організовує забезпечення публічної безпеки та порядку, безпеки дорожнього руху в місцях перебування та на маршрутах руху посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

6. У порядку та в спосіб, визначений законодавством, здійснює контроль за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів із запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням у дитячому середовищі, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі.

7. Уживає заходів із запобігання та припинення насильства в сім’ї.

8. У межах визначених повноважень бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі.

9. Здійснює контроль за дотриманням фізичними й юридичними особами спеціальних правил і порядку зберігання та використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту й активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система.

10. У межах компетенції у визначеному законом порядку організовує приймання, зберігання та знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин і пристроїв.

11. Здійснює в межах повноважень, передбачених законом, міжнародне співробітництво, бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів України з питань боротьби зі злочинністю та інших питань, що належать до його компетенції, а також забезпечує їх виконання.

12. Здійснює в межах компетенції моніторинг оперативної обстановки у державі, вивчає, аналізує та узагальнює результати й ефективність поліцейської діяльності, інформує в порядку та у спосіб, які передбачені законом, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також громадськість про здійснення державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

13. Здійснює в межах компетенції нормативно-методичне забезпечення та контроль за діяльністю підпорядкованих територіальних органів і підрозділів у районах, містах, районах у містах, які в межах компетенції реалізують державну політику з питань підтримання публічної безпеки і порядку, забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави, протидії злочинності, організації роботи дозвільної системи, запобігання та припинення насильства в сім’ї, превентивної та профілактичної діяльності (далі – підпорядковані органи та підрозділи).

14. Здійснює розгляд звернень, запитів і скарг громадян, органів виконавчої влади, народних депутатів України, підприємств, установ, організацій, трудових колективів, публікацій у пресі з питань, пов’язаних з діяльністю Управління, підпорядкованих органів і підрозділів.

15. Забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів із запобігання корупції, порушенням законності, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією в Управлінні та підпорядкованих органах і підрозділах.

16. Забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності Управління.

17. Організовує та здійснює регулювання дорожнього руху, контроль за додержанням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі.

18. Організовує та здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, передбачених законом.

19. Аналізує обставини і причини виникнення дорожньо-транспортних пригод на вулично-дорожній мережі, організовує та контролює своєчасне внесення відомостей про дорожньо-транспортні пригоди, загиблих і потерпілих у них осіб до єдиної централізованої бази даних, розробляє та здійснює заходи із профілактики таких пригод і запобігання їх учиненню.

20. Розробляє пропозиції щодо закріплення у відповідних нормативно-правових актах і технічній документації (конструкторській, технологічній, програмній, технічних умовах, документах зі стандартизації та сертифікації, інструкціях) обов’язкових умов у галузі фіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі щодо продукції, яка необхідна для потреб Національної поліції.

21. Вивчає, аналізує й узагальнює результати та ефективність фіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, інформує в порядку та у спосіб, які передбачені законом, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також громадськість про здійснення державної політики у сфері впровадження автоматичної фіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

22. Організовує і здійснює серед населення роз'яснення законів, інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху, використовує з цією метою засоби масової інформації, кіно-, відео- і друковану продукцію, проводить огляди, конкурси, змагання, сприяє організації вивчення громадянами, особливо неповнолітніми, Правил дорожнього руху.

23. Уживає разом з відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади та іншими установами й організаціями заходів із запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму та порушенням Правил дорожнього руху неповнолітніми.

24. Видає у випадках, передбачених законом, дозволи на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри   яких перевищують нормативні, та визначає порядок дорожнього перевезення окремих вантажів; здійснює контроль за безпекою дорожнього руху  під час надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів, у тому числі, небезпечних, додержанням законодавства у зазначеній сфері, розробленням і видачею в установленому порядку документів щодо погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

25. Приймає в установленому порядку рішення про умови дорожнього перевезення небезпечних вантажів, якщо такі умови не передбачені у відповідних нормативно-правових актах.

26. Здійснює контроль за дотриманням власниками (володільцями) транспортних засобів, а також громадянами, посадовими і службовими особами вимог Закону України «Про дорожній рух», правил, норм і стандартів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, які регламентують вимоги щодо технічного стану транспортних засобів та охорони довкілля від шкідливого їх впливу.

27. Бере участь у роботі конкурсних комітетів, що утворюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, з підготовки та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

28. Проводить роботу з підпорядкованими органами та підрозділами та взаємодіє з іншими службами Національної поліції з розшуку викраденого транспорту і транспортних засобів, що зникли з місць скоєння дорожньо-транспортних пригод з потерпілими.

29.  Взаємодіє в межах компетенції зі структурними підрозділами Національної поліції, іншими правоохоронними органами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями                   з питань підтримання публічної безпеки і порядку, забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави, протидії злочинності, організації роботи дозвільної системи, запобігання та припинення насильства в сім’ї, превентивної та профілактичної діяльності.

30. У межах визначених законодавством повноважень забезпечує    видачу та анулювання відповідно до законодавства дозволів на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних   засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів,  вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин,  щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дія дозвільної системи, а також на відкриття та функціонування об’єктів, де вони зберігаються чи використовуються, діяльність стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення та мисливських стендів, підприємств і майстерень з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, магазинів, в яких здійснюється їх продаж, піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, правил поводження з ними  та їх застосування.

31. Бере участь у розробленні проектів законів та інших                  нормативних актів і документів, що стосуються забезпечення діяльності з питань підтримання публічної безпеки і порядку, забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави, протидії злочинності, організації роботи дозвільної системи, запобігання та припинення насильства в сім’ї, превентивної та профілактичної діяльності.

32. Здійснює індивідуально-превентивну роботу з особами, які перебувають на профілактичних обліках у підпорядкованих підрозділах, насамперед, з особами, звільненими з місць позбавлення волі, та тими, хто вчиняє насильство в сім’ї (домашнє насильство).

33. Організовує роботу із взаємодії з населенням і громадськими формуваннями з охорони публічного (громадського) порядку.

34. Забезпечує попередження та реагування на адміністративні та кримінальні прояви, організацію адміністративно-правозастосовної діяльності підпорядкованих підрозділів, дотримання ними обліково-реєстраційної дисципліни.

35. Організовує взаємодію з дільничними інспекторами прикордонної служби Державної прикордонної служби України у забезпеченні правопорядку в межах контрольованих прикордонних районів і з охорони державного кордону.

36. Запобігає вчиненню дітьми правопорушень, організовує індивідуальну превентивну роботу з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом, роботу з протидії втягненню дітей у злочинну діяльність, пияцтво, заняття жебрацтвом та іншу протиправну діяльність.

37. Організовує загальну превентивну роботу з дітьми, у тому числі, за місцем проживання, у навчальних і виховних закладах.

38.  Уживає заходів з попередження жорстокого поводження з дітьми, вчинення стосовно них насильства, у тому числі, батьками, законними представниками, а також своєчасного вилучення дитини в разі загрози її життю і здоров’ю, влаштування її до спеціальних установ.

 39.  Запобігає дитячій бездоглядності, здійснює профілактику причин самовільного залишення дітьми домівок чи навчально-виховних закладів, забезпечує дотримання вимог законів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, які позбавлені батьківського піклування.

40. Уживає заходів з охорони затриманих за підозрою у скоєнні злочинів, узятих під варту осіб, їх конвоювання під час досудового слідства, розгляду справ у судах, забезпечення виконання постанов суду про адміністративний арешт.

41. До початку повноцінної роботи на території області підрозділів патрульної поліції організовує та контролює роботу груп швидкого реагування.

42.  Здійснює інші повноваження, визначені законом.

ІV. Права Управління

1. УПД очолює начальник, який підпорядковується начальникові Головного управління та його заступнику, котрий відповідно до розподілу функціональних обов’язків здійснює координацію роботи Управління та контроль за його діяльністю.

2. Начальник Управління та його заступники призначаються на посаду і звільняються з посади начальником Головного управління в установленому порядку.

3. Начальник Управління відповідно до покладених завдань має право:

3.1. У межах повноважень, на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів і вказівок Національної поліції України давати доручення та приймати рішення, організовувати і контролювати їх виконання.

3.2. Здійснювати в межах компетенції взаємодію та обмін інформацією з органами і підрозділами Національної поліції, іншими правоохоронними органами, міністерствами, органами влади, іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями з питань, що випливають з покладених на Управління завдань і функцій.

3.3. Залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

3.4. Перевіряти додержання державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, їхніми посадовими особами, а також громадянами правил дозвільної системи.

3.5. Подавати керівництву Головного управління пропозиції щодо створення робочих груп, комісій та консультативно-дорадчих органів за участі представників органів і підрозділів поліції, а також інших органів державної влади.

3.6. Накопичувати статистичні, аналітичні, службові та інші матеріали за напрямками діяльності Управління, користуватися інформаційними базами даних та автоматизованими інформаційними системами органів і підрозділів Національної поліції.

3.7. Залучати за погодженням з керівниками структурних підрозділів апарату Головного управління відповідних працівників і спеціалістів для підготовки та здійснення заходів, що проводяться Управлінням відповідно до покладених на нього завдань і функцій.

3.8. За дорученням начальника Головного управління або особи, яка виконує його обов’язки, перевіряти за визначеними напрямками службової діяльності та в межах компетенції стан виконання територіальними органами та підрозділами Національної поліції законодавства, наказів і доручень, прийнятих керівництвом НПУ і Головного управління рішень та інших документів.

3.9. Проводити наради, семінари, прес-конференції, брифінги за напрямками діяльності Управління.

3.10. Здійснювати стажування за напрямками діяльності керівників та працівників підпорядкованих підрозділів.

3.11. Інформувати керівництво Головного управління про необхідність ужиття заходів для внесення змін до законодавчих, нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

4. Управління має інші права, передбачені законом та іншими нормативно-правовими актами.

V. Організація та забезпечення діяльності Управління

1. Начальник Управління організовує роботу Управління, забезпечує ефективне виконання покладених на нього завдань і функцій.  Несе особисту відповідальність за виконання підлеглими своїх обов’язків, стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і повинен постійно контролювати їх.

  1. Начальник Управління:

2.1.    Визначає основні напрямки діяльності Управління, характер його роботи відповідно до завдань і функцій, установлених цим Положенням.

2.2.   Розподіляє та затверджує обов’язки першого заступника, заступників начальника і працівників Управління.

2.3.   У межах компетенції бере особисту участь у підготовці пропозицій до законопроектів, інших нормативно-правових актів, які стосуються питань діяльності Управління та інших питань правоохоронної діяльності, розроблення яких ініційовано центральним органом управління Національної поліції, а також в опрацюванні проектів законодавчих і нормативних актів, що надходять до центрального органу управління Національної поліції від інших центральних органів виконавчої влади.

2.4. Подає керівництву ГУНП в Київській області на розгляд пропозиції щодо вдосконалення діяльності Управління, вжиття заходів для впровадження новітніх форм і методів роботи.

2.5. У межах повноважень бере участь у заходах з питань обміну досвідом роботи Управління з іншими правоохоронними органами як в Україні, так і за її межами.

2.6.  Подає керівництву ГУНП в Київській області на погодження пропозиції щодо вдосконалення структури і змін штатної чисельності Управління, переміщення і звільнення першого заступника та заступників начальника Управління, начальників підпорядкованих структурних підрозділів і працівників Управління.

2.7. Подає керівництву ГУНП в Київській області пропозиції щодо присвоєння спеціальних звань і рангів працівникам Управління, встановлення їм посадових окладів, надбавок та інших виплат, передбачених законом, заохочення, у тому числі, державними нагородами, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, а також надання відпусток і вирішення інших питань, пов’язаних із проходженням ними служби, здійсненням трудової діяльності та соціальним захистом відповідно до законодавства.

2.8.   Затверджує плани роботи Управління, графіки відпусток і чергувань працівників Управління у вихідні, святкові та неробочі дні.

2.9.   Підписує і візує організаційно-розпорядчі та інші документи в межах компетенції, контролює їх виконання.

2.10.    Уживає заходів із запобігання корупції, порушенням законності, службової дисципліни, здійснює постійний контроль за станом діловодства, збереженням державної таємниці, режиму секретності в роботі Управління,  а також організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

2.11.    Забезпечує добір, розстановку працівників Управління, створює резерв кадрів на висунення, організовує професійне навчання.

2.12.    В установленому порядку отримує у керівників органів і підрозділів Національної поліції інформаційні, звітні документи та інші матеріали, необхідні для виконання завдань, покладених на Управління.

2.13.    За рішенням начальника Головного управління або особи, яка виконує його обов’язки, використовує наявні сили та засоби для виконання завдань, покладених на Управління.

2.14.    Заслуховує звіти керівників підпорядкованих підрозділів поліції, територіальних органів поліції та працівників Управління з питань, віднесених до компетенції Управління (виконання ними обов’язків і поставлених завдань), проводить з ними збори, наради і семінари.

2.15.    Організовує проведення службових розслідувань за фактами порушення дисципліни і законності, вчиненими працівниками Управління та надзвичайних подій за їх участі.

2.16.    Організовує та контролює роботу зі зверненнями громадян, зверненнями та запитами народних депутатів України, запитами на інформацію.

2.17.    У межах своїх повноважень підписує від імені Управління листи, звернення, повідомлення та інші документи.

2.18.    В установленому порядку вживає заходів із забезпечення збереження, цільового використання матеріальних і нематеріальних активів, що передані в користування або на відповідальне зберігання працівникам Управління, а також матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення діяльності підрозділу.

2.19.    В установленому порядку вирішує та подає керівництву Головного управління пропозиції щодо направлення працівників Управління у планові та позапланові службові відрядження з метою виконання функцій і завдань, покладених на Управління, перевірки діяльності підпорядкованих підрозділів та/або надання їм практичної допомоги тощо.

2.20.    Вживає заходів із забезпечення безпеки особового складу, збереження життя та здоров’я працівників під час виконання ними службових обов’язків.

2.21.    За дорученням керівництва Головного управління представляє   його інтереси в органах законодавчої та виконавчої влади, прокуратурі, на підприємствах, в установах та організаціях.

2.22.    Погоджує кандидатури претендентів на посади керівників підпорядкованих органів і підрозділів і звільнення їх з посад.

2.23.    Здійснює інші повноваження, які належать до компетенції Управління, у тому числі, визначені законом, нормативно-правовими актами МВС, наказами та дорученнями керівництва Національної поліції та Головного управління.

3. Керівництвом ГУНП в Київській області начальникові Управління  в межах законодавства можуть бути делеговані також інші повноваження,   непередбачені цим Положенням.

4. У разі відсутності начальника Управління його обов’язки виконує перший заступник або один із заступників.

5. Перший заступник, заступники начальника Управління, начальники відділів Управління, працівники Управління несуть особисту відповідальність за належне виконання покладених на них завдань і функцій згідно з обов’язками, наказами та дорученнями їхніх безпосередніх керівників.

6. Управління має печатки та штампи (за потреби), бланки зі своєю повною та/або скороченою назвами, необхідні для здійснення його діяльності.

7. Контроль за діяльністю Управління здійснюється начальником Головного управління Національної поліції в Київській області.

 

 

Начальник Управління превентивної

діяльності Головного управління Національної поліції

в Київській області

_______________ (звання) поліції   

______________ (П.І.Б)                                                                  

21.06.2016, 24347 просмотров.

Корисні веб-ресурси

Міністерство внутрішніх справ України

Управління безпеки дорожнього руху

Головне управління Національної поліції в Київській області

Київська обласна державна адміністрація